Chậu cây để bàn tự tưới AWS - NESOI – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây để bàn tự tưới AWS - NESOI

Cây cau tiểu trâm để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây cọ để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây đa búp đỏ để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây đuôi công tím để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây hạnh phúc bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây Hạnh Phúc để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây kim ngân bính để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây kim ngân củ 2XL để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 699,000₫

Cây Lan ý thái để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây lưỡi hổ thái để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫

Cây ngũ gia bì bonsai để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

799,000₫

Cây trường sinh để bàn + Chậu tự tưới AWS NESOI

499,000₫ 599,000₫